Aktualno

 

Kaj je LAS?
Ime in sedež LAS Goričko
Podatki o registraciji
Velikost območja LAS
LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA OBČIN GORIČKEGA 2007-2013
Organi LAS


Kaj je LAS?

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe.

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov. Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev kmetijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju in kakovost življenja.


Ime in sedež LAS Goričko

LAS posluje z imenom: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA "LAS GORIČKO".
Skrajšano ime se glasi: LAS GORIČKO.
Ime LAS v angleškem prevodu: LOCAL ACTION GROUP (LAG) GORIČKO.
Sedež LAS je Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
E-pošta: las.goricko@ra-sinergija.si


Podatki o registraciji

Ustanovitveni akt LAS Goričko je konzorcijska pogodba o ustanovitvi lokalno akcijske skupine LAS Goričko, ki je bila podpisana 23. oktobra 2008.

 

 

Velikost območja LAS

V LAS se nahajajo naslednje občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. skupna površina območja LAS Goričko znaša 565,1 km2

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA OBČIN GORIČKEGA 2007- 2013

Občine Goričkega ( Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina) imajo izdelano Razvojno nalogo za Občine Goričkega, kot Program razvoja podeželja od leta 1997, s pomočjo katere so v obdobju 1997- 2006 uspešno pridobivali finančna sredstva s strani domačih ministrstev in evropskih skladov. Da bomo lahko v obdobju 2007- 2013 razvijali območje tudi s pomočjo EU, smo izdelan program dopolnili v skladu s Predlogom Uredbe Sveta. Zato je v imenu in ob podpori vseh občin Goričkega Občina Puconci prijavila na razpis MKGP projekt RAZVOJNA NALOGA ZA OBČINE GORIČKEGA, katera je osnova za črpanje sredstev v zgoraj omenjenem obdobju.
V sklopu aktivnosti, ki so se izvajale z namenom pridobivanja nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov programov razvoja podeželja po pristopu LEADER smo 30. oktobra 2008 oddali vloga na aktualni javni razpis MKGP za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin (LAS), upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER. Predpogoj za pridobitev navedenih sredstev je ustanovitev LAS ter uspešna prijava na navedeni javni razpis. Ključni predhodni korak za pripravo uspešne prijave je bila ustanovitev LAS in podpis Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS, ki je bil 23. 10. 2008 v prostorih sejne sobe občine Puconci.
Dokument Lokalna razvojna strategija občin Goričkega 2007-2013 najdete tukaj.


Organi LAS

Lokalna akcijska skupina LAS GORIČKO ima naslednje organe:

  • skupščina LAS- organ upravljenja LAS: skupščino LAS sestavlja 30 članov: 14 predstavnikov javnega sektorja, 7 predstavnikov ekonomksega sektorja in 9 predstavnikov civilne družbe.

  • razvojni svet LAS- organ odločanja LAS: Razvojni svet sestavlja 6 članov in sicer: 3 predstavniki javnega sektorja, 1 predstavnik ekonomskega sektorja in 2 predstavnika civilne družbe. Zagotovljeno je tripartitno partnerstvo, pri čemer je vsaj 50% predstavikov iz ekonomskega in civilnega sektorja.
    Predsednik razvojnega sveta je Ludvik Novak: organ zastopanja in predstavljena.

  • nadzorni odbor- organ nadzora LAS: sestavljajo ga 3 člani in sicer 1 predstavnik javnega sektorja, 1 predstavnik zasebnega sektorja ter 1 predstavnik civilne družbe.
  • upravljalec LAS- projektni manager LAS: od konstitutivnega sestanka , dne 24.10.2006 naprej, opravlja organizacijske in administrativne naloge za LAS Goričko Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.

  • finančna služba LAS- finančni organ LAS: finančna služba LAS Goričko deluje v okviru strokovno administrativnega telesa LAS Goričko.
     

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se